УСТАВ

На

Сдружение с нестопанска цел

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ УРОЛОЗИ“

(БАМУ)

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

 

Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕТО е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, което обединява физически лица, юридически лица и лекари със специалност по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години,  лекари специализиращи урология, както и докторанти по урологията.

(2) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Учредителното събрание.

(3)   Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество

(4) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

 

 

Наименование

 

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Българска Асоциация на Младите Уролози” (БАМУ).

  (2) Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница: Bulgarian Association of Young Urologists” (BAYU).

(3) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

              

Седалище и адрес на управление

 

Чл.3. Седалището и адресът на сдружението е:
Град София 1431, Община „Триадица”, бул. “Георги Софийски” №1,
Сградата на Първи Хирургичен Блок, УМБАЛ „Александровска”,
ет. 4, канцeлария Клиника по Урология
 

Определяне на дейността

 

Чл. 4.  (1) Сдружението осъществява дейността си  в частна полза.

(2) Предметът на дейност на сдружението е:

 1. осъществяване на продължаващо медицинско обучение на лекари, лекари по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години, лекари специализиращи урология и докторанти по урология, при условия и по ред, определени в нормативни актове;
 2. осъществява дейност и съдейства за продължителното професионално развитие на лекари, лекари по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години и лекари специализиращи урология и докторанти по урология, като спомага за прилагане на придобитите професионални знания и практически умения в ежедневната професионална практика и адекватното остойностявне на придобитата професионална квалификация;
 3. осъществяване на дейност с цел повишаване квалификацията на лекари, лекари по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години, лекари специализиращи урология и докторанти по урология чрез системата на продължаващото медицинско обучение като съвременна система за обучение;
 4. осъществяване на дейност с цел въвеждане в Република България на международно-приетите принципи и норми в областта на продължаващото медицинско обучение по урология;
 5. осъществяване на дейност с цел усвояване на нови научни и практически знания, повишаване качеството на продължаващото медицинско обучение по урология, доказване на професионална компетентност, надеждност, прозрачност и независимост на дейностите за оценка на професионалната квалификация;
 6. изготвяне на предложения за въвеждане на международни стандарти, както и  за въвеждане на международно признати методи  на качествен контрол в сферата на продължаващото медицинско обучение;
 7. осъществяване на дейност с цел обединяване усилията на организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред компетентните органи и заинтересовани лица в Република България, както и пред европейски партньори в сферата на продължаващото медицинско обучение;
 8. спомага за постигането на съвременно здравеопазване, отстоява професионалните права на лекарите в рамките на законовата си компетентност, спомага за постигане на благоприятни и съвременни условия на труд и на обучение на лекарите, спомага за провеждане на здравна реформа в интерес на обществото и  решаване на проблемите в здравеопазването;
 9. защита на правата и интересите на членовете си и на лекарите, в рамките на законовата си компетенност, пред всички институции в сферата на здравеопазването, както и др. държавни органи, обществени и стопански организации;

10. изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, медицински стандарти, указания, решения и др. относно сферата на дейността му, както и на предложения за изменение и допълнение на нормативната уредба, които се внасят по определения ред в компетентните институции;

11. работи за утвърждаване на високи професионални критерии и професионална етика в урология;

12. организира национални и международни научни прояви;

13. организира мултидисциплинарни тематични конференции и симпозиуми;

14. присъжда награди за активна научна и организационна дейност;

15. издава научни списания и информационен бюлетин;

16. осъществява съвместна дейност с различни органи, институции, ФЛ и/или ЮЛ, както и с международни организации с оглед постигане целите на сдружението вкл. за осигуряване на спонсорство и други условия за партньорство;

17. осъществява сътрудничество със сродни български, европейски и международни организации;

18. подпомага ефективната дейност на членовете си, като:

а) осигурява информационно своите членове и поддържа добра координационна мрежа;

б) събира и поддържа информационни фондове за действащото в страната и чужбина законодателство и всякаква друга информация в сферата на дейност на сдружението;

в) изготвя и разпространява научни и информационни материали, поддържа контакти със средствата за масова информация;

г) установява контакти и съдейства за установяването на равноправни и лоялни отношения с държавните органи и обществени организации.

 

Основни цели на сдружението

 

Чл. 5. (1).  Основни цели на сдружението са:

 1. стимулиране на научно-изследователска работа в областта на медицинските науки и урологията;
 2. извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари, лекари по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години и лекари специализиращи урология и докторанти урология;
 3. сътрудничество, координиране и подпомагане на дейности, извършвани от специализираните медицински дружества и сдружения;
 4. сътрудничество на сдруженето и неговите членове с български, международни медицински и урологични организации и със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни в България и за популяризиране на българската медицинска наука в други страни.
 5. въвеждане на европейски програми за обучение на лекари, лекари по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години и лекари специализиращи урология и докторанти по урология;
 6. обучение на специализанти и докторанти по урология и продължаващо медицинско обучение на  медицински специалисти по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години в тясно сътрудничество с други урологични организации и институции;
 7. развиване на международна дейност и осъществяване на международни контакти с други организации в страната и чужбина;
 8. разработване, организиране и провеждане на програми за поддържане и осъвременяване на квалификацията на лекари, лекари по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години, лекари специализиращи урология и докторанти по урология;
 9. участие в проекти, свързани с опазване здравето на населението, с медицински проучвания и дейности, и осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни български и международни организации;

10. разработване и актуализиране на стандарти и оценка на качество.

 

(2) Сдружението е юридическо лице, което възниква от деня на вписването му.

(3) Сдружението определя свободно средствата за постигане на целите си.

 

Срок

 

Чл. 6. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

II. ЧЛЕНСТВО

 

Членски права и задължения

 

Чл. 7. Членуването в сдружението е доброволно.  Членове могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, лекари по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години, лекари специализиращи урология и докторанти по урология, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане.

 

Права и задължения на членовете

 

Чл. 8. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да избира и да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;
 6. да участва във всички мероприятия и изяви на сдружението;
 7. да прави предложения във връзка с дейността на сдружението;
 8. да получава разпространяваните от сдружението информационни материали;
 9. да получава от сдружението подкрепа и защита на своите творчески и професионални права и интереси в рамките на компетентността  на сдружението;

10. да поставя пред органите му на управление проблеми, свързани с дейността на сдружението;

11. да поставя на обсъждане въпроси от общ интерес.

 

Чл. 9.  Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 2. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет и престиж;
 3. да изпълнява решенията на общото събрание и другите органи на сдружението;
 4. да съдейства за постигане целите и задачите на сдружението;
 5. да плаща членски внос в размерите и сроковете, определени от общото събрание, както и всички допълнителни парични вноски;
 6. да не ползва по какъвто и да е начин сдружението за постигане на цели, противоречащи на устава на сдружението.

         

Чл. 10. За активна дейност членовете на сдружението, се поощряват с морални и материални награди по решение на Управителния съвет (УС) по ред, определен от Общото събрание (ОС) на сдружението.

Чл. 11. (1) С решение на Управителния съвет, изявени лица - български и чуждестранни граждани, с особено големи заслуги за развитието на медицинската наука и здравеопазването или с доказан принос към предмета на дейност на сдружението, могат да бъдат обявени за почетни членове. Същите получават грамоти за почетно членство и почетен знак на сдружението.

(2) Лицата по ал.1 имат право да участват само със съвещателен глас в Общото събрание на сдружението и не плащат членски внос и други вноски.

 

Чл. 12.  Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

 

Придобиване и прекратяване на членство

 

Чл. 13. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителният съвет. Кандидатите отправят писмено заявление за членство до Управителния съвет. На първото свое заседание Управителния съвет, след доклад на Председателя, разглежда и се произнася по заявлението.

(2) Отказите за приемане се обжалват от заинтересованото лице пред Общото събрание на сдружението в едномесечен срок от решението на Управителния съвет.

 

Чл. 14.  (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението, при условие, че желаещият да напусне сдружението е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. при отпадане;
 5. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 6. всеки член на сдружението при навършване на 5 години след придобиване на специалност по урология.

           (2) Член на сдружението  може да бъде изключен при:

 1. системно неизпълнение на задълженията си съгласно Устава;
 2. уронване доброто име на сдружението;

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението.  Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в едномесечен срок от решението на Управителния съвет.

 

 

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 15.  Имуществото на сдружението се състои от пари, вещи, недвижими имоти, правото на собственост и други вещни права, права върху интелектуална собственост, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

 

Източници на средства на сдружението

 

Чл. 16. (1) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание.  В решението си общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските.  Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

(2) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(3) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 2 се определя от общото събрание на сдружението.

(4) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

Чл. 17. Сдружението набира средства за своята дейност от:

 

 1. дарения, завещания и спонсорство;
 2. научна, изследователска, квалификационна дейност, продъжаващо медицинско обучение;
 3. допълнителна стопанска дейност, съгласно Устава на сдружението;
 4. допълнителни целеви вноски;
 5. членски внос
 6. Други източници.

 

 

Стопанска дейност

 

Чл. 18. (1) Сдружението извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет, а приходите се използват за постигане на определените в Устава цели. Стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регламентиращи съответния вид стопанска дейност. Сдружението не разпределя печалба.

(2) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

 

Чл. 19. Средствата на сдружението се изразходват по предназначение, съгласно бюджета и финансовите правила, утвърдени от Общото събрание на сдружението.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи на сдружението

 

Чл. 20. Органите на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет.

 

Състав на Общото събрание

 

Чл. 21.  В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

 

Представителство

 

Чл. 22. (1) Членовете-юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват не повече от двама членове на сдружението в Общото събрание.

 

Компетентност на Общото събрание

 

Чл. 23. (1)  Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява сдружението;
 4. разглежда жалби срещу решения на Управителният съвет за приемане и изключване членове на сдружението;
 5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и неговия Председател, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове;
 6. избира и освобождава членовете на Контролния съвет и неговия председател;
 7. одобрява годишния финансов отчет;
 8. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 9. взема решение за участие в други организации;

10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

11. приема бюджета на сдружението;

12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

13. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

14. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

15. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;

16. определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет;

17. обсъжда и взема решения по всички основни въпроси по дейността на сдружението;

18. отменя решения на други органи на сдружението, противоречащи на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.   

(2) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(3) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Провеждане на общо събрание

 

Чл. 24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж на три години- редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

 

Свикване на Общото събрание

 

Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от две седмици от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез поставена покана на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, и публикувана в един централен ежедневник, както и на интернет-страницата на сдружението.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

 

Право на сведение

 

Чл. 26. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на членовете най-късно до датата на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

Списък на присъстващите

 

Чл. 27. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 

Кворум

 

Чл. 28. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 

Право на глас

 

Чл. 29.  Всички членове имат право на един глас.

 

Конфликт на интереси

 

Чл. 30.   Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг/съпруга, или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

 

Мнозинство

 

Чл. 31. (1) Решения на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите, като всеки член има право на един глас.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване. За определяне състава в органите на Сдружението, когато е предвидено да се избират от Общото събрание, решенията могат да бъдат вземани и с тайно гласуване по решение на Общото събрание.

(3) За изменение на устава, прекратяване на сдружението или неговото преобразуване, решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите членове.

 

Решения

 

Чл. 32. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол

 

Чл. 33. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Председател, Заместник-председатели

и Секретар-касиер на Управителния съвет

 

Чл. 34. (1) Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет, избран за срок от 3 (три) години.  Председателят се избира от Общото събрание.

(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява заедно и поотделно със заместник-председателите и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) Председателят на Управителния съвет:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. сключва трудовите договори и гражданските договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
 4. представлява сдружението заедно и поотделно със заместник-председателите и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

(4) Едно лице не може да бъде избирано за председател на управителния съвет за два или повече последователни мандата.

 

Чл. 35. Заместник-председателят, избран за срок от 3 (три) години по реда на чл. 37.(4) от настоящия Устав, подпомагат председателя в дейността му, представляват сдружението заедно и поотделно с председателя и го заместват по време на отсъствие.

 

Чл. 36. Секретар-касиерът, избран за срок от 3 (три) години по реда на чл. 37.(4) от настоящия Устав, отговаря за архива и цялостната документация на сдружението и ги поддържа, организира заседанията на Управителния  съвет, организира и осигурява технически и административно цялата дейност на Управителния съвет и на сдружението, организира информационното обслужване на членовете на сдружението, оганизира и отговаря за събирането на членския внос и други .

 

Управителен съвет

 

Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(2) Управителният съвет е в състав от 5 (пет) члена, които са членове на сдружението.

(3) В състава на Управителния съвет влизат председател, заместник председател, секретар-касиер и двама членове.

(4) Едно лице не може да бъде избирано за Заместник-председател, секретар-касиер или член на управителния съвет за повече от два последователни мандата.

 

Права и задължения на Управителния съвет

 

Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(2) Управителният съвет приема правила за работата си

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(4) Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателя не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

 

Чл. 39.   Управителния съвет:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни членове,
 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание,
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението, в рамките определени му от общото събрание,
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет,
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността,
 6. определя реда и организира извършване на дейността на сдружението и носи отговорност за това,
 7. определя адреса на сдружението,
 8. приема и изключва членове на сдружението,
 9. 9.    избира членовете на Етичната комисия.

10. свиква редовни или извънредни общи събрания,

11. приема годишен финансов план и програма за дейността на сдружението,

12. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това,

13. взаимодейства със сродни сдружения и други организации в страната и чужбина за изпълнение целите на сдружението, като представя свои становища и/или експерти за оптимално решаване на спорни проблеми и казуси в областта на медицината и здравеопазването,

14. осъществява всички други дейности, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

 

Кворум и мнозинство

 

Чл. 40. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛСЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет

 

Чл. 41. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

 

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

 

Чл. 42. Членовете на Управителния съвет имат право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание.

 

Контролен съвет

Чл. 43   (1) Контролният съвет се състои от 3 лица – редовни членове на Сдружението, избирани от Общото събрание за срок от 3 години. Членовете на Контролния съвет не могат да са едновременно и членове на Управителния съвет.

(2) Контролният съвет приема Правилник за дейността си.

(3) Контролният съвет:

1. упражнява текущ финансов контрол и контролира счетоводната отчетност;

2. дава становище относно съответствието с Устава и решенията и програмите на Общото събрание, на решенията и действията на другите органи на Сдружението;

3. докладва констатираните от него нередности в дейността на членовете на Управителния съвет пред Общото събрание, а на членовете на Комисиите пред Управителния съвет;

4. има право да иска от Управителния съвет свикването на извънредно Общо събрание за отмяна на взети в противоречие с приети от ОС решения и/или програми и решения на Управителния съвет.

(4) Контролният съвет се отчита пред Общото събрание, като ежегодно – на първото за всяка календарна година Общо събрание, внася за одобрение доклад и отчет за дейността си през предходната година.

 

 

Книги на дружеството

 

Чл. 44. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят от секретаря на съответния орган.  Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват данните, удостоверяващи съответното физическо или юридическо лице.

 

V.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Основания за прекратяване

 

Чл. 45.  Сдружението се прекратява:

 1. 1.    по решение на Общото събрание;
 2. 2.    при обявяването му в несъстоятелност;
 3. 3.    с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

Ликвидация

 

Чл. 46. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или определено от него лице – ликвидатор.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на предвиденото в закона при такива случаи, по решение на Управителния съвет.

 

VIІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 47. Сдружението има печат с надпис „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ УРЛОЗИ – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СОФИЯ”,  емблема, която се поставя на всички официални документи, които се утвърждават по решение на Общото събрание на сдружението. По решение на общото събрание на сдружението същото може да има печатен или електронен орган. Всички отличителни знаци на сдружението могат да бъдат използвани от трети лица (нечленове на сдружението) с изричното писмено съгласие на минимум 2/3 от членовете на управителния съвет.

 

Чл. 48. Всички печатни или електронни издания на сдружението служат за отразяване и популяризиране дейността на Сдружението.

 

Чл. 49. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 50.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

 

16.12.2011 г.

гр. София