Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, лекари по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години, лекари специализиращи урология и докторанти по урология, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане.

Членски внос – 15 лв./година

Форма за регистрация за членство